Close

Marzec 15, 2017

ZUS odwołanie od decyzji lekarza orzecznika

ZUS cofnął przyznaną ci rentę lub odmówił jej przyznania? Warto odwołać się od tej decyzji, bo tylko w ten sposób masz szansę wygrać!  Małgorzata Piasecka Sobkiewicz prawnik z Warszawy podpowiada jak się odwołać.

To od decyzji orzecznika zależy, czy ZUS podtrzyma prawo do renty (np. przyznanej czasowo kobiecie. która pracowała krótko, ale wychowywała dzieci i pobierała świadczenia) oraz czy ją przyzna po raz pierwszy. Gdy decyzja jest odmowna, jej zaskarżenie jest konieczne, jeżeli chcesz walczyć o swoje prawa. Jeśli nie zdecydujesz się na złożenie sprzeciwu, ZUS (na podstawie niekorzystnej dla ciebie opinii lekarza orzecznika) wyda ostateczną decyzję. A wtedy nie można Się od niej odwołać, nawet do sądu!

Decyzja lekarza orzecznika nie jest decyzją ostateczną i może zostać zweryfikowana. Wystarczy, że złożysz od niej tzw. SPRZECIW. Wiele osób odwołuje się w ten sposób, a ZUS po ponownym badaniu uznaje ich argumenty. Jeśli posiadasz dokumenty, które udowadniają twoje racje i mogą przyczynić się do zmiany decyzji ZUS (np. zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitala, opinie z pracy, zaświadczenie z OPS lub nowe wyniki badań), napisz sprzeciw i załącz dokumenty do wniosku.

Odwołanie jest bezpłatne. Nie zapłacisz za złożenie wniosku nawet, jeżeli ZUS ponownie wyda negatywną decyzję.

Najważniejsze, aby działać szybko: na złożenie sprzeciwu od decyzji orzecznika ZUS, masz tylko 14 dni na odstąpienie od umowy (od dnia, kiedy ją otrzymałaś decyzję). Wzór pisma, który powinnaś napisać do ZUS, znajdziesz poniżej. Pamiętaj, aby zrobić kopie wszystkich dokumentów!

O tym musisz pamiętać piszą odwołanie do ZUS!

  1. Przygotuj pismo odwołanie. Możesz napisać je odręcznie lub na komputerze. Koniecznie w 2 egzemplarzach (jeden jest dla ciebie). Wyślij listem poleconym lub dostarcz osobiście i na kopii poproś o potwierdzenie.
  2. W odpowiedzi zostaniesz wezwana na komisję lekarską ZUS (będzie 3 lekarzy). Musisz się na nią stawić. Weź ze sobą oryginały dokumentacji medycznej. ZUS ma 30 dni na podjęcie decyzji i rzadko robi to przed terminem.

JAK NAPISAĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI LEKARZA ORZECZNIKA ZUS?

podaj swoje dane: adres do korespondencji,
numer kontaktowy, numer PESEL

MIEJSCOWOŚĆ I DATA sporządzenia wniosku

ADRESAT adres swojego oddziału ZUS, który zajmuje się orzecznictwem np. Komisja Lekarska ZUS Za pośrednictwem Zakład Ubezpieczeń społecznych Oddział w …  (Adres oddziału)

TYTUŁ LISTU ODWOŁANIE OD DECYZJI LEKARZA ORZECZNIKA Z DNIA przepisz dokładnie datę wydania decyzji lekarz z ZUS

NUMER SPRAWY jest bardzo ważny, łatwiej będzie urzędnikowi wyszukać twoje dokumenty

TREŚĆ  UZASADNIENIA napisz, dlaczego uważasz, że decyzja lekarza jest niesprawiedliwa. Podaj kilka powodów, poprzyj je mocnymi dowodami (opinie lekarzy, wyniki badań itp.). Bez nich nic nie wskórasz.

ODWOŁANIE OD DECYZJI LEKARZA ORZECZNIKA ZUS Z DN… (  wnoszę sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS z dnia  , numer akt , w którym orzecznik stwierdził, że … (np. …że jestem osobą zdolną/częściowo zdolną do pracy). Wnoszę o skierowanie mnie do Komisji Lekarskiej ZUS, w celu ponownej oceny mojego stanu zdrowia i zdolności do wykonywania pracy. UZASADNIENIE We wskazanym wyżej orzeczeniu z dnia   lekarz orzecznik ZUS ustalił, że  (przepisz z pisma orzecznika, co zostało ustalone).

Nie zgadzam się z powyższymi ustaleniami. Do swojego wniosku załączyłam dokumentację medyczną z której wynika, że… (np. …że mój stan zdrowia systematycznie się pogarszał uległ znacznemu pogorszeniu/ lub np.: że rokowania co do mojego wyzdrowienia i powrotu do zdrowia są minimalne). Z powodu mojego stanu zdrowia jestem zmuszona do (np. poddawania się systematycznym kontrolom i badaniom lekarskim, codziennym zabiegom, do stałego przyjmowania leków, które wpływają na moje samopoczucie, odczuwam stały ból, który uniemożliwia mi codzienne funkcjonowanie). W moim stanie zdrowia (np. istnieje wysokie ryzyko nagłego pogorszenia/ wystąpienia powikłani stanów zagrażających mojemu życiu i zdrowiu/jestem zmuszona do przestrzegania rygorystycznego i spokojnego trybu życia i/lub rygorystycznej, aby zminimalizować ryzyko nawrotu/ pogorszenia choroby). Okoliczności te podyktowane chorobą, uniemożliwiają mi wykonywanie pracy i uzasadniają uznanie mnie za osobę niezdolną do pracy.

Z poważaniem
PODPIS własnoręczny podpis

ZAŁĄCZNIKI dołącz do listu kopie dokumentacji medycznej, która potwierdza twoje słowa.

Załączniki 1. opinie i wyniki badań 2. dokumenty potwierdzające stan zdrowia 3. listę zaleceń, rozkład wizyt lub niezbędnych zabiegów, 4. listę przyjmowanych leków oraz skutków ubocznych, jakie powodują

WAŻNE! Orzeczenie o przyznaniu lub odmowie renty zawsze zawiera sformułowanie o zdolności lub niezdolności do pracy. To tylko formalny zapis  nawet, jeśli nie pracujesz lub nigdy nie pracowałaś, masz prawo się odwołać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *