Close

Luty 22, 2017

Ewidencja czasu pracy – co warto wiedzieć?

W jakich systemach czasu pracy może być wykonywana praca?

1) System podstawowego czasu pracy —pracując w takim systemie pracownik świadczy pracę 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. System ten jest punktem odniesienia dla innych systemów czasu pracy, które mogą przewidywać krótszy bądź dłuższy wymiar czasu pracy.

2) System równoważonego czasu pracy — pracując w takim systemie dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do:

  • nie więcej jednak niż 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Może być stosowany w sytuacji, gdy jego wprowadzenie uzasadnione jest rodzajem pracy lub jej organizacją; np szpitale, pogotowie energetyczne,
  • nie więcej jednak niż do 16 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Może być stosowany przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy;
  • do 24 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym i miesiąca. Może być stosowany przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także do pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych.

3) System pracy w ruchu ciągłym — stosuje się go przy pracach, które ze względu na technologię produkcji lub konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności nie mogą być wstrzymane. W tym systemie pracownicy mogą pracować do 43 godzin przeciętnie na tydzień w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni, oraz do 12 godzin na dobę w jednym dniu w niektórych tygodniach.

4) System przerywanego czasu pracy —przewiduje nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin.Przerwa ta nie jest wliczana do czasu pracy, jednak za jej czas pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.

5) System zadaniowego czasu pracy — wymiar czasu pracy ustala się za pomocą wymiaru zadań do wykonania przez danego pracownika. Zadania powinny być możliwe do wykonania w ramach obowiązujących norm czasu pracy — dobowej i tygodniowej, bardzo często sprzedawcy energii na takich zasadach zatrudniają sprzedawców.

6) System skróconego tygodnia pracy — stosowany jest na wniosek pracownika a praca w tym systemie wykonywana jest przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Pracownik może np. pracować od poniedziałku do czwartku po 10 godzin.

7) System pracy weekendowej  stosowany jest na wniosek pracownika; pracownik świadczy pracę wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Dopuszczalne jest w nim przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

Czy każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenie ewidencji czasu pracy?

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą. Ewidencja powinna być prowadzona dla wszystkich pracowników. Szczegółowy zakres ewidencji określa par. 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).

Zgodnie z tym przepisem pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *