Close

Marzec 3, 2017

WZÓR UMOWY POŻYCZKI

Umowa pożyczki

Zawarta w dniu 23,02,2017 r. w Warszawie pomiędzy Marianem Radzkim, legitymującym się dowodem osobistym HJ 985421, PESEL 8563265478, zamieszkałym w Warszawie (01316), ul. Miodowa 7 m. 2, nazywanym dalej Pożyczkodawcą, a Mieczysławem Lubeckim, legitymującym się dowodem osobistym CC 1996898, PESEL 66352148563, zamieszkałym w Warszawie (03478), ul. Harcerska 7 m. 1, nazywanym dalej Pożyczkobiorcą.

1 Pożyczkodawca udziela pożyczki w kwocie 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

2 Wypłata pożyczki nastąpi w dniu dzisiejszym w formie gotówki przekazanej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę. Pożyczkobiorca pokwituje odbiór pożyczki w formie odrębnego pisemnego pokwitowania.

NAJPIERW UMOWA, POTEM WYPŁATA

Jeśli między terminem podpisania umowy a wypłatą pożyczonej kwoty występuje różnica w czasie, warto pamiętać o następujących regulacjach kodeksu cywilnego

3 Pożyczka będzie spłacona w terminie do dnia 30 września 2010 r. jednorazowo, w całości, wraz z odsetkami.

4 Pożyczka jest oprocentowana. Odsetki od pożyczki wyniosą 1500 zł.

Zabezpieczenie pożyczki. Problem odpowiedniego zabezpieczenia pożyczki jest jedną z kluczowych kwestii, które trzeba rozstrzygnąć i odpowiednio uregulować w jej treści. Rzecz jasna ustanowienie takiego zabezpieczenia nie jest obowiązkowe i zgodną wolą stron umowy nie musi być ono ustanowione. Jednak nie ma też przeszkód, by zastosować weksel, zastaw, poręczenie osób trzecich itp. instytucje przewidziane prawem cywilnym dla lepszego zabezpieczenia interesów pożyczkodawcy.

5 Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę w dniu dzisiejszym na kwotę 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

6 Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Pożyczkodawca (podpis)                                                           Pożyczkobiorca (podpis)

UWAGA:

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o PIT —za przychód z działalności gospodarczej uważa się skapitalizowane odsetki od kredytów i pożyczek.

One Comment on “WZÓR UMOWY POŻYCZKI

adrian
Maj 5, 2017 at 9:52 am

mega

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *